Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
NOTULEN JAARVERGADERING 22 januari 2020

Aanwezig: 42 leden

Voorzitter Joke v.d. Hoonaard opent de vergadering en heet iedereen welkom, een speciaal woord van welkom voor Janneke Stokroos van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zij gaat ons na het officiële gedeelte vertellen over het werk van de K.N.R.M.

Mededelingen.

Dit jaar, in april bestaat onze vereniging 85 jaar. Dit laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Maar zouden het leuk vinden als alle leden iets willen maken, een voorzet hierop heeft het bestuur al gegaan, zie het voorbeeld aan de wand. Het is de bedoeling om iets te maken van 10x10 cm. En hierop je naam, hobby, beroep uit te beelden. BV: Lijda Kroes, zij
heeft een beker uitgebeeld en daar kroes onder gezet, of Erica Kok, zij heeft op een blaadje een kok geplakt etc., Joke vd Hoonhaard had een zonnebloem gemaakt omdat zij dol is op tuinieren. Alle blaadjes of lapjes stof (werkjes) met elkaar vormen dan een leuke collage die wij op de ledenavond van 8 april willen tentoonstellen. Je kan plakken, kleuren,
verven, borduren etc.

De notulen van de jaarvergadering 2019
evenals het jaarverslag 2019 zijn per E-mail of op papier reeds aan de leden toegezonden. Voorzitter vraagt of iemand hier op- of aanmerking op heeft. Niemand had een vraag, dus deze worden onder dankzegging
goedgekeurd.

Het financiële jaarverslag 2019, alsmede het financiële verslag van de commissie lief- en leed liggen op tafel ter inzage. Penningmeester geeft hierop een toelichting.
De sponsoractie RABO Bank heeft een leuk bedrag opgeleverd voor de vereniging, ca €500,--, dankzij de vele leden die de stemmen aan onze vereniging hebben gegeven. Wij hopen dat ook in 2020 deze sponsoractie een vervolg krijgt en dat vele leden hier weer aan me doen.
De kas is gecontroleerd door Ine Mars en Liesbeth Ittmann. Ine doet verslag, zij hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden, zij verleent de penningmeester décharge.
Ine wordt bedankt en krijgt een bos bloemen.

Benoeming nieuw kascontrolelid
.
Een nieuw kascontrolelid wordt gevraagd, Lia Eggers stelt zich beschikbaar en wordt aldus benoemd.

Bestuursverkiezing,

Aaftredend en niet herkiesbaar is Lijda Kroes. Lijda wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een nestkast van aardewerk. Het bestuur heeft Dieta Jonk gevraagd en stelt haar voor als kandidaat bestuurlid. Met een groot applaus wordt zij benoemd tot bestuurslid.
Dieta geeft aan dat zij zich voor 3 jaar wil inzetten voor de vereniging.

Verkiezing stemgerechtigde afdelingsafgevaardigde voor de Prov. Jaarvergadering.
Voorstel: Stemgerechtigde afgevaardigde van onze afdeling is mw. Joke
v.d. Hoonaard. Plaatsvervanger is Erica Kok. De vergadering gaat hiermede akkoord.

Lezing K.N.R.M.
Nu krijgt Janneke Stokroos het woord. Zij vertelt over het ontstaan en werk van de K.N.R.M. Zij vertelt over de verschillende reddingsacties die zijn gedaan, aan de hand van beelden.
Het reddingswerk wordt gedaan door vele vrijwilligers, ”opstappers”. Het is mooi werk, vele mensen en/of boten in nood worden gered, maar het is ook gevaarlijk werk en soms zijn er ook droevige momenten, als een drenkeling het niet redt.
De K.N.R.M. is financieel afhankelijk van giften, donaties en legaten. Na de pauze werd er een filmpje vertoond waarop oude redders hun verhaal deden.
Iedereen kreeg het blad REDDEN en DE REDDINGSBOOT mee naar huis.
Het was zeer een interessante lezing. Janneke werd bedankt met een bos
bloemen en een geldelijke bijdrage voor het werk van de K.N.R.M.

Rondvraag:

Ellen Tinholt bedankt het bestuur voor het kerststuk dat zij heeft gekregen i.v.m. een voor haar verdrietige periode, haar man is onlangs overleden.

Vrijwilligers.

Voorzitter Joke vraagt alle vrijwilligers even naar voren te komen, zij krijgen als dank voor hun inzet een rode roos.

Sluiting.

De vergadering wordt gesloten en onder het genot van een drankje en een zoutje nog even gezellig na praten.

w.g.
Voorzitter, Joke v.d. Hoonaard
Erica Kok Secretaris